Javni poziv za kupnju nekretnine u vlasništvu Zagrebačke banke u Rovinju

24.01.2020.

PRODAVATELJ:
Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB 92963223473 (u daljnjem tekstu: Banka).

PREDMET POZIVA:
Prikupljanje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Banke na lokaciji u Rovinju - Rovigno, Ulica Giordana Paliage 1 opisane pod „Predmet prodaje i opis nekretnine“.

PREDMET PRODAJE I OPIS NEKRETNINE:
Predmet su ovog poziva i prodaje nekretnine upisane kod Općinskog suda u Puli-Pola, zemljišnoknjižni odjel Rovinj-Rovigno, upisano u zk.ul. 2228, k.o. Rovinj, zkč.br. 3002/Z, kuća pop.br. 1237, sagrađena na zgrč. 3002, i to:
-pod rednim brojem 2. suvlasnički dio 1/8, opisano kao 1/8 dijela u naravi čini tri sobe, kuhinja sa WC-om na I katu sl. "B" sa pravom suvlasništva zajedničkih dijelova zgrade tip-760
-pod rednim brojem 3. suvlasnički dio 1/8, opisano kao 1/8 dijela u naravi čine dvije sobe, kuhinja i WC, stan na jugoistočnoj strani na I katu ls. "A" s pravom suvlasništva zajedničkih dijelova zgrade tip-a 760
-Pod rednim brojem 4. suvlasnički dio 2/8.
Nekretnine se u naravi sastoje od poslovnog prostora u prizemlju i poslovnog prostora na 1. katu.
Predmet su prodaje oba poslovna prostora, odnosno moguća je kupnja obiju nekretnina ili kupnja pojedinog poslovnog prostora, a sukladno navedenom u ovom Pozivu.
Poslovni prostor u prizemlju ima okvirnu površinu od 134,00 m2. Sastoji se od šest ureda i ostalih te sporednih prostora.
Poslovni prostor na 1. katu ima okvirnu površinu od 150,00 m2. Sastoji se od šest ureda i ostalih te sporednih prostora.
Nekretnine se prodaju sukladno podacima zemljišnih knjiga, a ovdje navedena površina informativnog je karaktera.
Pravo vlasništva uknjiženo je u korist Zagrebačke banke d.d., bez tereta i aktivnih plombi.
Nekretnine su pod zaštitom Ministarstva kulture kao dio zaštićenog spomenika kulture. Sukladno zakonu pravo prvokupa nekretnina imaju Republika Hrvatska, Istarska županija, Grad Rovinj - Rovigno te općina.
Predmetni poslovni prostori nalaze se u najužem središtu Grada Rovinja - Rovigno, u neposrednoj blizini mora. Rekonstruirani su u srpnju 1996., u zgradi građenoj prije 1968. godine. Za poslovne prostore izrađen je energetski certifikat i imaju energetski razred C.
Banka je zainteresirana za ostanak u zakupu prostora bankomata koji se nalazi s vanjske strane zgrade, na fasadi.

CIJENA:
Ponuditelj je obvezan u ponudi za kupnju nekretnine nuditi tržišnu cijenu u eurima.
Najniži iznos početne kupoprodajne cijene iznosi:
-za nekretninu u prizemlju 385.000,00 EUR;
-za nekretninu na 1. katu 365.000,00 EUR;
-za obje nekretnine ukupno 750.000,00 EUR.
Cijena se obračunava i plaća u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji vrijedi na dan sklapanja ugovora o kupoprodaji.
Kupac plaća kaparu u iznosu od 10 % ugovorene kupoprodajne cijene u roku od tri (3) dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.
Rok za plaćanje kupoprodajne cijene jest 60 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.
Rokovi za plaćanje kapare i kupoprodajne cijene bitni su elementi ugovora o kupoprodaji.

POREZ:
Kupoprodajna cijena nekretnina oslobođena je PDV-a sukladno članku 40. stavku 1. toč. j) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18) te kupac plaća porez na promet nekretnina. Na ovu kupoprodaju nekretnina može se primijeniti članak 60. i članak 75. stavak 3. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odnosno prijenos porezne obveze PDV-a na teret kupca ako ponuditelj/kupac ispunjava propisane uvjete za primjenu i ako se u ponudi izjasni za tu opciju.
Ako ponuditelj ispunjava uvjete za prijenos porezne obveze, u ponudi se mora pismeno izjasniti, tj. zatražiti prijenos PDV-a i u tom slučaju bit će ugovoren prijenos i izdan takav račun.

UVJETI I NAČIN PRODAJE:
Nekretnine se prodaju u skladu s ovim Pozivom i ostalom dokumentacijom za prodaju. Nekretnine se prodaju prema upisanom zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju. Nekretnine se prodaju u viđenom stanju prema načelu "viđeno - kupljeno". Zainteresirane osobe prije davanja ponude za kupnju nekretnine ili nekretnina obvezne su se upoznati sa sljedećim:
-zemljišnoknjižnim i katastarskim stanjem nekretnina koje su predmet ovog Poziva;
-dokumentacijom koja je za uvid;
-sadržajem nacrta ugovora o kupoprodaji nekretnina;
-stanjem nekretnina (obaviti obilazak nekretnina).
Banka pridržava pravo vlasništva nekretnina dok kupac ne isplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti. U roku od pet (5) dana od plaćanja kupoprodajne cijene u cijelosti Banka će kupcu izdati potvrdu o uplati cijene za potrebe uknjižbe prava vlasništva i predati nekretnine u posjed.
Troškove za nekretnine koji su nastali i/ili dospjeli do dana predaje nekretnina u posjed kupcu snosi Banka, a od dana predaje u posjed kupac.

POSTUPAK I UVJETI POZIVA:
Zainteresirani za kupnju nekretnine za sve informacije i dokumentaciju u vezi s ovim pozivom obraćaju se izravno prodavatelju u radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati na broj mobitela 099/ 2423-721 ili pismenim putem na e-adresu upravljanje.nekretninama@unicreditgroup.zaba.hr.

OBILAZAK NEKRETNINE I DOKUMENTACIJA:
Zainteresirani za kupnju nekretnina obilaze nekretnine u pratnji predstavnika prodavatelja zbog neposrednog uvida u nekretnine.
Dokumentacija u koju zainteresirani za kupnju imaju uvid sadržana je u Popisu dokumentacije za uvid u postupku javnog poziva za kupoprodaju nekretnina u Rovinju, Ulica Giordana Paliage 1 (u daljnjem tekstu: dokumentacija).
Obilazak nekretnina, dostava Popisa dokumentacije za uvid u postupku javnog poziva za kupoprodaju nekretnina u Rovinju, Ulica Giordana Paliage 1, uvid ili preuzimanje dokumentacije i dostavu nacrta ugovora o kupoprodaji nekretnina zainteresirani mogu najaviti i zatražiti od prodavatelja putem e-maila upravljanje.nekretninama@unicreditgroup.zaba.hr sa sljedećim podacima: imenom i prezimenom / nazivom pravne osobe, adresom prebivališta odnosno sjedišta, imenom i prezimenom osoba te brojem osobnih iskaznica osoba koje će obići nekretnine, imenom i prezimenom osoba koje će izvršiti uvid ili preuzeti dokumentaciju, prijedlogom termina te imenom i prezimenom osobe za kontakt, brojem telefona i e-adresom.
Zainteresiranima za kupnju koji žele da im se dostavi ili žele osobno preuzeti nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine i Popis dokumentacije za uvid u postupku javnog poziva za nekretnine u Rovinju, Ulica Giordana Paliage 1, i/ili žele uvid u dokumentaciju u tiskanom ili u elektroničkom obliku ili fotografirati potrebne dijelove dokumentacije prodavatelj će dostaviti ugovor o povjerljivosti čije je sklapanje obvezno. Nakon dostave potpisanog ugovora o povjerljivosti Banka će omogućiti uvid, preuzimanje ili dostavu zatraženog.

Obilazak nekretnina i uvid u dokumentaciju mogući su do 17. veljače 2020. do 12:00 sati.

Jamstvo za ozbiljnost ponude i financijsku sposobnost
Davatelj obvezujuće ponude mora za ozbiljnost ponude i financijsku sposobnost, da bi njegova ponuda bila prihvatljiva, dati garanciju banke u korist Zagrebačke banke d.d., bezuvjetnu, plativu na prvi poziv, bez prava prigovora, s rokom valjanosti do 7. kolovoza 2020. u iznosu od:
-za ponudu za kupnju nekretnine u prizemlju u iznosu od 145.000,00 kn;
-za ponudu za kupnju nekretnine na 1. katu u iznosu od 136.000,00 kn;
-za ponudu za kupnju obje nekretnine u iznosu od 280.000,00 kn.
Umjesto bankarske garancije u svrhu dokaza za ozbiljnost ponude i financijsku sposobnost ponuditelj može sklopiti i dostaviti kao jamstvo ugovor o oročenom novčanom pologu (depozitu) u prethodno navedenim iznosima za garanciju banke, s rokom oročenja najmanje do 7. kolovoza 2020. u kojem ponuditelj ne može raspolagati depozitom. Ugovor o oročenom novčanom pologu (depozitu) prihvatljiv je kao jamstvo ako je sklopljen kod Zagrebačke banke, tj. prodavatelja, a ako je sklopljen kod druge banke, mora biti sklopljen i priložen Sporazum o osiguranju novčane tražbine davanjem pologa u zalog i založno pravo na pologu upisano u registar kod FINA-e, a sve te isprave trebaju biti dostavljene uz ponudu kao dokaz ispunjavanja uvjeta za jamstvo.
Iz tih sredstava osiguranja Banka ima pravo na naplatu navedenog iznosa na temelju prvog pismenog zahtjeva, bez obveze posebnog obrazloženja tog zahtjeva u kojem je Banka navela da je zahtjev dospio zbog nastanka ovih događaja:
•ponuditelj je povukao svoju ponudu u roku valjanosti ponude;
•ponuditelj koji je obaviješten u roku valjanosti ponude da je njegova ponuda prihvaćena od strane prodavatelja propustio je ili odbio potpisati ugovor o kupoprodaji nekretnine ili nekretnina; ili
•ponuditelj koji je sklopio ugovor o kupoprodaji nekretnine ili nekretnina nije uplatio kaparu u roku iz ugovora o kupoprodaji. Nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji i uplati kapare od strane kupca Banka će obavijestiti ostale ponuditelje o prestanku potrebe za dostavljanjem jamstava.

Ponude
Zainteresirani za kupnju nekretnine ili nekretnina daju pismenu obvezujuću ponudu za kupnju nekretnine ili nekretnina.
Ponudu za kupnju nekretnine mogu dati domaće i strane pravne i fizičke osobe. Strani državljani mogu sudjelovati samo ako su državljani EU-a ili država s kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
Ponudu mogu zajednički podnijeti dvije ili više osoba koje djeluju kao konzorcij (skupina investitora), pod uvjetom da uz ponudu dostave i originalnu izjavu o solidarnoj odgovornosti prema Banci i ovlaštenje jednom od članova za ponudu za kupnju nekretnina, a za svakog člana konzorcija uz ponudu se prilažu dokazi i dokumenti koji se moraju priložiti ponudi.
Ponuda se dostavlja na hrvatskome jeziku, a može se dostaviti i na stranom jeziku uz priložen ovjereni prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.
Ponuda se naslovljava na prodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10 000 Zagreb.
Ponuda mora sadržavati:
-podatke o ponuditelju (naziv ili ime i prezime, adresu sjedišta odnosno prebivališta i OIB);
-oznaku da su predmet ponude, odnosno kupnje nekretnine iz ovog Poziva;
-podatke o tome odnosi li se ponuda na pojedinu nekretninu iz ovog Poziva ili na obje nekretnine;
-cijenu koja se nudi za kupnju nekretnine ili nekretnina u eurima;
-način plaćanja kupoprodajne cijene (navesti dio cijene koji plaćate u gotovu novcu i dio cijene koji plaćate kreditom i koje banke);
-izjavu za plaćanje poreza - plaćate li porez na promet nekretnina ili tražite primjenu prijenosa porezne obveze PDV-a (prema opisanom u poglavlju "Porezi");
-rok valjanosti ponude, s time da ne može biti kraći od 7. svibnja 2020.;
-podatak prihvaća li kupac ostanak prodavatelja u zakupu dijela nekretnine za bankomat koji se nalazi s vanjske strane zgrade, na fasadi, te prijedlog iznosa mjesečne zakupnine za to;
-potpis ovlaštene osobe pravne osobe koja je ponuditelj, odnosno potpis ponuditelja fizičke osobe.
Uz ponudu ponuditelj mora priložiti sljedeće dokaze i dokumentaciju:
-original jamstva za ozbiljnost ponude i financijsku sposobnost (izdano prema navedenom u poglavlju "Jamstvo za ozbiljnost ponude i financijsku sposobnost");
-original izjave o svojoj gospodarskoj i financijskoj sposobnosti za kupnju nekretnina s navedenim podacima kojima dokazuje tu sposobnost koja mora biti potpisana od ovlaštene osobe pravne osobe ponuditelja, odnosno od ponuditelja fizičke osobe;
-original izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu ili obrtnog registra ako se nekretnine kupuju za potrebe obrta, odnosno ispravu o registraciji ponuditelja od nadležnog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja (ne stariji od 30 dana računajući od roka za otvaranje ponuda), a ponuditelj fizička osoba original javne isprave o prebivalištu (ne stariji od 30 dana računajući od roka za otvaranje ponuda) i preslik valjanog identifikacijskog dokumenta (preslik osobne iskaznice ili putovnice);
-original dokaza o bonitetu i solventnosti (BON-1 i BON-2/SOL-2, ne stariji od 30 dana računajući od roka za otvaranje ponuda), a fizičke osobe original isprave nadležnog tijela o dohotku u 2019. godini ili Izvod o stanju sredstava na računu/računima u posljednjih šest mjeseci. BON-2/SOL-2 izdaje se za razdoblje 180 dana (šest mjeseci).
-original potvrde ili obvezujućeg pisma namjere banke kreditora kupca kojom banka potvrđuje da će financirati ponuditelja za kupnju nekretnina i u kojem iznosu.
Ako je ponudu i/ili drugi dokument potpisala osoba ponuditelja koja nije upisana u javnom registru kao osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja ili opunomoćenik ponuditelja fizičke osobe, uz ponudu je potrebno priložiti original punomoći u kojoj je sadržano ovlaštenje za potpis.
Uz dokumente koji su na stranom jeziku mora se priložiti ovjereni prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik.
Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev Banke ponuditelj može produljiti rok valjanosti svoje ponude.
Ponuditelj nad kojim je otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima države sjedišta ili prebivališta ponuditelja, ili je u bilo kojem postupku ili situaciji koja upućuje na insolventnost ili prekid poslovnih aktivnosti ne može sudjelovati u davanju ponude, odnosno ako da ponudu, bit će isključen iz postupka.
Ponuditelj koji dostavi nepotpunu ponudu ili ponudu koja nije u skladu s ovim Pozivom ili koja sadržava bilo kakav uvjet, rok ili namet koji nisu u skladu s ovim Pozivom bit će isključen iz postupka.

Za ponuditelja koji da ponudu smatra se da je proučio ovaj Poziv, pregledao nekretnine i dokumentaciju, prihvatio sve navedeno u ovom Pozivu i nacrtu ugovora o kupoprodaji nekretnine te da ima financijsku sposobnost da u roku plati ponuđenu kupoprodajnu cijenu.

Rok za dostavu ponuda
Rok za dostavu ponuda jest 2. ožujka 2020. do 12:00 sati.
U roku za dostavu ponude ponuditelj može odustati od ponude, dostaviti ispravak očite pogreške u ponudi ili dopunu ponude dostavom dokaza i/ili dokumentacije.

Dostava ponude
Ponuda se dostavlja kompletirana s dokazima i dokumentacijom prema ovom Pozivu u zatvorenoj omotnici.Ponuda se šalje na adresu javnobilježničkog ureda poštom ili drugom dostavom ili predaje u javnobilježničkom uredu na sljedeću adresu:
Javna bilježnica Anita Škurjanec
Gajeva 2 / IV. kat
10 000 Zagreb.

Ispod adrese javnobilježničkog ureda na prednjoj strani omotnice pošiljke (kuverte) obvezno navesti: "Ne otvarati - ponuda za kupnju nekretnina u Rovinju, Ulica Giordana Paliage 1".
Predaja, odnosno dostava moguća je u redovito radno vrijeme javnobilježničkog ureda od ponedjeljka do petka od 9:00 do 17:00 sati.
Javnobilježnički ured evidentirat će ponude koje je zaprimio do roka za dostavu ponuda prema redoslijedu primitka te naznačiti na ponudi koja je po redu primitka.
Ponude koje zaprimi nakon roka za dostavu ponuda javnobilježnički ured vratit će ponuditelju.

Otvaranje ponuda
Otvaranje ponuda održat će se 2. ožujka 2020. u 12:15 u uredu javne bilježnice Anite Škurjanec na adresi: Gajeva 2 / IV. kat, Zagreb.
Otvaranju ponuda prisustvovat će ovlašteni predstavnici Banke.
Sukladno Zakonu o javnom bilježništvu RH posvjedočenju činjenica u postupku otvaranja ponuda sudjelovat će javna bilježnica Anita Škurjanec, a iznimno u slučaju njezine spriječenosti javni bilježnik kojeg ovlasti da sudjeluje umjesto nje, a ona će o tome sastaviti zapisnik.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelj ili ovlašteni predstavnik ponuditelja (jedna osoba u ime jednog ponuditelja) te na otvaranje ponuda neće biti posebno pozivani ili o tome obavještavani.
Predstavnik ponuditelja svoje ovlaštenje za sudjelovanje u postupku otvaranja ponuda dokazuje originalom javnobilježnički ovjerene punomoći na hrvatskome jeziku potpisane od ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja pravne osobe odnosno od fizičke osobe, koju predaje na početku postupka otvaranja ponuda.
Ponuditelj ili ovlašteni predstavnik ponuditelja obvezni su na početku postupka otvaranja ponuda radi utvrđivanja identiteta dati na uvid valjani identifikacijski dokument (osobnu iskaznicu ili putovnicu).
Treće osobe ne mogu prisustvovati otvaranju ponuda.
Postupak otvaranja vodit će predstavnik Banke.
Otvaranje ponuda evidentirat će se u zapisniku o otvaranju ponuda.
U postupku otvaranja ponuda u zapisniku o otvaranju ponuda utvrdit će se koje su osobe nazočne pri otvaranju ponuda i jesu li ovlaštene prisustvovati otvaranju ponuda te ukupan broj zaprimljenih ponuda u roku za dostavu ponuda, nakon toga pristupit će se otvaranju ponuda prema redoslijedu njihova primitka.
Za svaku ponudu evidentirat će se u zapisniku kada je primljena i podaci o ponuditelju te utvrditi sadržavaju li sve elemente koje ponude moraju sadržavati i jesu li priloženi traženi dokazi i dokumenti.
Nakon toga čitat će se iz ponuda i evidentirati ponuđena cijena i način plaćanja cijene.
Preslik zapisnika o otvaranju ponuda bit će uručen svim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja prisutnim na javnom otvaranju odmah nakon završetka postupka otvaranja ponuda, a ostalim ponuditeljima Banka će dostaviti zapisnik na njihov pismeni zahtjev.
Ponude koje su zaprimljene nakon roka za dostavu ponuda neće se otvarati bez obzira na uzroke kašnjenja dostave ponude. Podatke i saznanja s otvaranja ponuda nazočni na otvaranju ponuda smiju iskoristiti samo za daljnji postupak po ovom Pozivu i za kupoprodaju nekretnine.

POSTUPAK NAKON OTVARANJA PONUDA:
Banka samostalno utvrđuje i analizira činjenice i okolnosti navedene u ponudi, dokazima i dokumentaciji priloženoj uz ponudu.
Banka ima pravo dostavljene podatke, dokaze i dokumentaciju ponuditelja provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama.
Ako je dva ili više ponuditelja ponudilo iznos kupoprodajne cijene koji se prema procjeni prodavatelja bitno ne razlikuje, a ispunili su sve uvjete iz ovog Poziva, prodavatelj zadržava pravo pismeno ih pozvati u sljedeći krug nadmetanja koji će se održati kao aukcija, a u kojem će pozivu biti naveden način i postupak nadmetanja.
Nakon analize ponuda i dokumentacije priložene uz ponudu Banka će provesti potreban proces nuđenja nekretnine ovlaštenicima prava prvokupa na njoj ili za daljnji proces nuđenja nekretnine organizirati aukciju.
Ako ovlaštenici prava prvokupa ne bi to svoje pravo iskoristili, Banka je ovlaštena prodati nekretninu trećima po cijeni ne nižoj od cijene koja je ponuđena ovlaštenicima prava prvokupa, osim ako se za prodaju ne organizira aukcija, pri čemu tada vrijede odredbe zakonskih propisa o kupnji nekretnine putem aukcije.
Konačna odluka o prodaji nekretnine ovisi o ishođenju internih odluka nadležnih tijela unutar Banke i Grupe UniCredit.
Banka zadržava pravo ne prihvatiti nijednu od ponuda pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima ni troškove pripreme, jamstva i dostavljanja ponuda.
Banka zadržava pravo prodati samo jednu od nekretnina koje su predmet ovog Poziva ili obje nekretnine istom ili različitim kupcima. Banka zadržava pravo izbora ponuditelja u kojem cijena nije jedini ni odlučujući kriterij izbora, kao i pravo zaključivanja poziva bez odabira ponuditelja.U slučaju odluke o prihvaćanju ponude i kupoprodaji nekretnina Banka s ponuditeljem sklapa ugovor o kupoprodaji nekretnina u koji je ponuditelj imao mogućnost uvida prema ovom Pozivu.
Ako odabrani ponuditelj ne bi sklopio ugovor o kupoprodaji nekretnina u roku od petnaest (15) dana od prihvaćanja ponude od strane Banke i dostave za potpis ugovora o kupoprodaji nekretnina, Banka ima pravo (ali ne i obvezu) prodati prostor drugom ponuditelju.
Banka zadržava diskrecijsko pravo prekinuti postupak iniciran ovim Pozivom, isključiti bilo kojeg zainteresiranog ponuditelja iz tog postupka, odustati od postupka iniciranog ovim Pozivom u cijelosti ili djelomično ili poništiti ovaj Poziv i postupak iniciran ovim Pozivom bez odgovornosti za bilo kakve troškove i/ili štetu prema bilo kome i po bilo kojoj osnovi, a o čemu će Banka pismeno obavijestiti sve zainteresirane ponuditelje.Banka će obavijestiti ponuditelje o završetku procesa prodaje.

TROŠKOVI:
Zainteresirane osobe i ponuditelji snose troškove koje imaju u vezi s ovim Pozivom te nemaju pravo na naknadu bilo kakvih troškova ili štete od Banke koje će imati vezi s ovim Pozivom.

NAPOMENE:
Na ovaj Poziv primjenjuju se propisi Republike Hrvatske.
Svi zaprimljeni podaci bit će obrađeni u skladu sa zakonskim odredbama kako bi se osigurala zaštita prava i privatnosti zainteresiranih stranaka.
Podaci će biti obrađeni isključivo u svrhu utvrđivanja zadovoljavaju li zainteresirane osobe i ponuditelji uvjete iz ovog Poziva i postupak prodaje do realizacije prodaje nekretnine.
Zainteresirana osoba ili ponuditelj koji u vezi s ovim Pozivom dostavi svoje podatke smatra se da je dao svoj pristanak za uporabu tih podataka u svrhu iz ovog Poziva.
Skraćeni javni poziv za kupnju nekretnine objavljuje se u Jutarnjem listu (u tiskanom i digitalnom obliku) te web-stranici poslovni.hr, a cjelovit tekst ovog Poziva objavljen je na internetskoj stranici Zagrebačke banke d.d i može se dobiti od Banke. Sve zainteresirane pozivamo na dostavljanje obvezujuće ponude za kupnju nekretnine sukladno ovom Pozivu.

Postavke kolačića

Tehnički kolačići (neophodni)

Performansni kolačići (neobavezni)

Marketinški kolačići (neobavezni)

Tehnički kolačićiUvijek aktivni

Ovi kolačići su neophodni za funkcioniranje web stranice i ne mogu se isključiti u našem sustavu. Obično se postavljaju samo kao reakcija na vašu radnju koja predstavlja zahtjev za uslugom, kao što je postavljanje vaših postavki privatnosti, prijavljivanje ili popunjavanje obrazaca.

Kolačići koji se koriste:

JSESSIONID - čuva stanje sesija kroz zahtjeve za stranicama

PD_STATEFUL - kolačići sigurnosti sesije Server session security cookies

PD_SESSION-ID - jdinstveni Unique server session security cookie

PWSESSIONID – kolačić sesije poslužitelja

Parent_alive - kolačić sesije poslužitelja

Gtm_tracking - čuva korisnikov pristanak na praćenje

Option_set – čuva vrijednost za pokazivanje cookie bara

Zaba_performance- čuva posjetiteljev pristanak za bolje performance


Performansni kolačići

Ovi kolačići omogućuju nam da računamo posjete i izvore prometa, kako bismo mogli izmjeriti i poboljšati performanse naših stranica. Oni nam pomažu da znamo koje su podstranice najpopularnije ili najmanje posjećene, te kako se posjetitelji ponašaju po web stranici. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su agregirani a time i anonimizirani. Ako spriječite te kolačiće, nećemo znati kada ste posjetili našu web stranicu.

Kolačići koji se koriste:

ZABGN - postavke naslovnice ovisno o tome je li korisnik građanin ili pravna osoba

ZABRM - kolačić s vrijednošću korisnikovog web preglednika zbog boljih performansi


Marketinški kolačići

Ovi kolačići služe kao pomoć pri tumačenju internetskih aktivnosti korisnika te u svrhu marketinških aktivnosti, poput oglašavanja i remarketinga.

Kolačići koji se koriste:

1P_JAR - prikuplja statistiku web stranice i prati stopu konverzije Google.com/google.hr

CONSENT - postavke kolačića - google.com

DV - Google ad personalizacija - google.com

NID - Google ad personalizacija - google.com

IDE- Koristi se za prepoznavanje preglednika za oglašavanje i praćenje izvedbe i postavki. Google.com/ DoubleClick

ga - Google Universal Analytics postavlja jedinstveni ID koji se koristi za izračunavanje podataka za analitička izvješća

gid - koristi se za razlikovanje korisnika jednog od drugog.

Anj - Anj kolačić sadrži podatke koji označavaju da li se ID kolačića sinkronizira s našim partnerima. ID sinkronizacija omogućuje našim partnerima korištenje svojih podataka izvan platforme na platformi.

uuid2 - Ovaj kolačić sadrži jedinstvenu, slučajno generiranu vrijednost koja Platformu omogućuje razlikovanje preglednika i uređaja.

Sess - Kolačić sesije sadrži jednu ne-jedinstvenu vrijednost: "1". Platforma se koristi za testiranje je li preglednik konfiguriran za prihvaćanje kolačića iz aplikacije AppNexus.

Icu - Kolačić se koristi za odabir oglasa i ograničavanje broja prikaza određenog oglasa. Sadrži informacije poput broja prikaza oglasa, nedavnog prikazivanja oglasa ili broja prikazanih oglasa

Uid - jedinstveni identifikator

cid - Cookie id (legacy) – jedinstveni identifikator

Facebook - prati konverzije FB oglasa, optimizira oglase, gradi ciljanu publiku i radi remarketing

HotJar - prikuplja informacija o ponašanju korisnika i njihovim uređajima