Javni poziv za kupnju nekretnine u vlasništvu Zagrebačke banke d.d. na lokaciji u Varaždinu, Ulica Petra Preradovića 17

02.06.2021.

PRODAVATELJ
Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB 92963223473, (dalje u tekstu: Banka ili prodavatelj).

PREDMET POZIVA
Prikupljanje ponuda za kupnju nekretnine u vlasništvu Banke na lokaciji u Varaždinu, Ulica Petra Preradovića 17, opisane pod „Predmet prodaje i opis nekretnine“.

PREDMET PRODAJE I OPIS NEKRETNINE
Predmet je ovog poziva nekretnina u Varaždinu, Ulica Petra Preradovića 17, ukupne površine uknjižene u zemljišnim knjigama od 485 m2.
Poslovni prostor nalazi se u prizemlju poslovne zgrade. Uređen je za bankarsko poslovanje, standardne razine opremljenosti. Sastoji se od vjetrobrana, šalter sale i čekaonice, radnih soba, sale za sastanke, ostave, kuhinje sanitarnih čvorova, spremišta i garderobe. Prema izmjeri Banke, površina je 482,50 m2. Izmjera je izrađena za vlastite potrebe te je okvirna.
Izvedene su instalacije električne energije, vode i kanalizacije, te centralno plinsko grijanje. Energetski razred D.
Banka je zainteresirana za ostanak u zakupu prostora bankomata koji se sada nalazi na nekretnini.
Poslovna zgrada građena je 1961. godine uz izdanu uporabnu dozvolu za zgradu iz 1963. godine. Poslovni prostor Banke rekonstruiran je 1980./1981. godine uz uredno izdane dozvole za gradnju. Vlasništvo Banke uknjiženo je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižni odjel Varaždin, u zk.ul. 13366., k. o. Varaždin, pod suvlasničkim udjelom s rednim brojem 1.
Nekretnina se nalazi u poslovnoj zgradi s više poslovnih subjekata, nedaleko centra grada. Pristup je lagan za pješake i bicikliste. Parkiralište je dostupno ispred i iza zgrade, te u Ulici Petra Preradovića. U neposrednoj blizini nalaze se sadržaji gradske uprave, škole, te gradske znamenitosti.

CIJENA
Iznos početne kupoprodajne cijene iznosi 515.000,00 EUR (slovima: pet stotina i petnaest tisuća eura i nula centi).
Cijena se obračunava i plaća u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji vrijedi na dan sklapanja ugovora o kupoprodaji.
Kupac plaća kaparu u iznosu od 10 % ugovorene kupoprodajne cijene u roku od tri (3) dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.
Rok za plaćanje kupoprodajne cijene jest najviše 60 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.
Rokovi za plaćanje kapare i kupoprodajne cijene bitni su elementi ugovora o kupoprodaji.

POREZ
Kupoprodajna cijena nekretnine oslobođena je PDV-a sukladno članku 40. stavku 1. toč. j) i k) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13, 148/13,143/14, 115/16, 106/18, 121/19; Rješenje USRH 99/13, 153/13) te kupac plaća porez na promet nekretnina.

Na ovu kupoprodaju nekretnine može se primijeniti članak 60. i članak 75. stavak 3. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, odnosno prijenos porezne obveze PDV-a na teret kupca ako ponuditelj/kupac ispunjava propisane uvjete za primjenu i ako se u ponudi izjasni za tu opciju.
Ako ponuditelj ispunjava uvjete za prijenos porezne obveze, u ponudi se mora pismeno izjasniti, tj. zatražiti  prijenos PDV-a i u tom slučaju bit će ugovoren prijenos i izdan takav račun.

UVJETI I NAČIN PRODAJE
Nekretnina se prodaje u skladu s ovim Pozivom i ostalom dokumentacijom za prodaju.
Nekretnina se prodaje prema upisanom zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju.
Nekretnina se prodaje u viđenom stanju prema načelu „viđeno-kupljeno“.
Zainteresirane osobe prije davanja ponude za kupnju nekretnine obvezne su upoznati se sa sljedećim:
- zemljišnoknjižnim i katastarskim stanjem nekretnine koja je predmet ovog Poziva
- dokumentacijom koja je za uvid
- sadržajem nacrta ugovora o kupoprodaji nekretnine
- stanjem nekretnine (obaviti obilazak nekretnine).

Banka pridržava pravo vlasništva nekretnine dok kupac ne isplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti. U roku od pet (5) dana od plaćanja kupoprodajne cijene u cijelosti Banka će kupcu izdati potvrdu o uplati cijene za potrebe uknjižbe prava vlasništva i predati nekretninu u posjed.
Troškove za nekretninu koji su nastali i/ili dospjeli do dana predaje nekretnine u posjed kupcu snosi Banka, a od dana predaje u posjed kupac.

POSTUPAK I UVJETI POZIVA
Zainteresirani za kupnju nekretnine za sve informacije i dokumentaciju u vezi s ovim Pozivom obraćaju se izravno prodavatelju u radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati na broj mobitela 099/ 2423 721 ili pismenim putem na e-adresu: upravljanje.nekretninama@unicreditgroup.zaba.hr.

OBILAZAK NEKRETNINE I DOKUMENTACIJA
Zainteresirani za kupnju nekretnine obilaze nekretninu u pratnji predstavnika prodavatelja zbog neposrednog uvida u nekretninu.
Dokumentacija u koju zainteresirani za kupnju vrše uvid sadržana je u Popisu dokumentacije za uvid u postupku Javnog poziva za kupoprodaju nekretnine u Varaždinu, Ulica Petra Preradovića 17 (dalje u tekstu: dokumentacija).
Obilazak nekretnine, dostavu Popisa dokumentacije ili preuzimanje dokumentacije te dostavu nacrta ugovora o kupoprodaji nekretnine zainteresirani mogu najaviti i zatražiti od prodavatelja putem e-maila upravljanje.nekretninama@unicreditgroup.zaba.hr sa sljedećim podacima: imenom i prezimenom/nazivom pravne osobe, adresom prebivališta odnosno sjedišta, imenom i prezimenom osoba te brojevima osobnih iskaznica osoba koje će obići nekretninu, imenom i prezimenom osoba koje će izvršiti uvid ili preuzeti dokumentaciju, prijedlogom termina te imenom i prezimenom osobe za kontakt, brojem telefona i e-adresom.
Zainteresiranima za kupnju koji žele da im se dostavi ili žele osobno preuzeti nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine, Popis dokumentacije i/ili žele uvid u dokumentaciju u tiskanom ili u elektroničkom obliku ili fotografirati potrebne dijelove dokumentacije prethodno će se dostaviti ugovor o povjerljivosti čije je sklapanje obvezno.
Obilazak nekretnine i uvid u dokumentaciju mogući su do 28. lipnja 2021. do 16:00 sati.

JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE I FINANCIJSKU SPOSOBNOST
Davatelj obvezujuće ponude mora za ozbiljnost ponude i financijsku sposobnost, da bi njegova ponuda bila prihvatljiva, dati garanciju banke u korist Zagrebačke banke d.d., bezuvjetnu, plativu na prvi poziv, bez prava prigovora, u iznosu od 195.000,00 kn s rokom valjanosti do 30. rujna 2021.
Umjesto bankarske garancije u svrhu dokaza za ozbiljnost ponude i financijsku sposobnost ponuditelj može sklopiti i dostaviti kao jamstvo ugovor o oročenom novčanom pologu (depozitu) u iznosu od 195.000,00 kn s rokom oročenja najmanje do 30. rujna 2021. u kojem ponuditelj ne može raspolagati depozitom. Ugovor o oročenom novčanom pologu (depozitu) prihvatljiv je kao jamstvo ako je sklopljen kod Banke, tj. prodavatelja, a ako je sklopljen kod druge banke, mora biti sklopljen i priložen Sporazum o osiguranju novčane tražbine davanjem pologa u zalog i založno pravo na pologu upisano u registar kod FINA-e, a sve te isprave trebaju biti dostavljene uz ponudu kao dokaz ispunjavanja uvjeta za jamstvo.
Iz tih sredstava osiguranja Banka ima pravo na naplatu navedenog iznosa na temelju prvog pismenog zahtjeva, bez obveze posebnog obrazloženja tog zahtjeva u kojem je Banka navela da je zahtjev dospio zbog nastanka ovih događaja:
• ponuditelj je povukao svoju ponudu u roku valjanosti ponude;
• ponuditelj koji je obaviješten u roku valjanosti ponude da je njegova ponuda prihvaćena od strane prodavatelja propustio je ili odbio potpisati ugovor o kupoprodaji nekretnine; ili
• ponuditelj koji je sklopio ugovor o kupoprodaji nekretnine nije uplatio kaparu u roku iz ugovora o kupoprodaji.     
Nakon sklapanja ugovora o kupoprodaji i uplati kapare od strane kupca Banka će obavijestiti ostale ponuditelje o prestanku potrebe za dostavljenim jamstvima.

PONUDE
Zainteresirani za kupnju nekretnine daju pismenu obvezujuću ponudu za kupnju nekretnine.
Ponudu za kupnju nekretnine mogu dati domaće i strane, pravne i fizičke osobe. Strani državljani mogu sudjelovati samo ako su državljani EU-a ili država s kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnine s obzirom na državljanstvo kupca.
Ponudu mogu zajednički podnijeti dvije ili više osoba koje djeluju kao skupina kupaca, pod uvjetom da uz ponudu dostave i originalnu izjavu o solidarnoj odgovornosti prema Banci i ovlaštenje jednom od članova za ponudu za kupnju nekretnine, a za svakog člana skupine uz ponudu se prilažu dokazi i dokumenti koji se moraju priložiti ponudi.
Ponuda se dostavlja na hrvatskome jeziku, a može se dostaviti i na stranom jeziku uz priloženi ovjereni prijevod na hrvatski jezik ovlaštenog sudskog tumača.
Ponuda se naslovljava na prodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb.
Ponuda mora sadržavati:
1. podatke o ponuditelju (naziv ili ime i prezime, adresu sjedišta odnosno prebivališta i OIB)
2. oznaku da je predmet ponude, tj. kupnje nekretnina iz ovog Poziva
3. cijenu koja se nudi za kupnju nekretnine u eurima
4. način plaćanja kupoprodajne cijene (navesti dio cijene koji se plaća u gotovu novcu i dio cijene koji se plaća kreditom i kojeg kreditora)
5. izjavu za plaćanje poreza – plaćate li porez na promet nekretnina ili tražite primjenu prijenosa porezne obveze PDV-a (prema opisanom u poglavlju „Porezi“)
6. izjavu prihvaća li kupac ostanak prodavatelja u zakupu dijela nekretnine za bankomat koji se nalazi s vanjske strane zgrade, na fasadi
7. rok valjanosti ponude, s time da ne može biti kraći od 15. rujna 2021.
8. potpis ovlaštene osobe pravne osobe koja je ponuditelj, odnosno potpis ponuditelja fizičke osobe.

Uz ponudu ponuditelj mora priložiti sljedeće dokaze i dokumentaciju:
1. original jamstva za ozbiljnost ponude i financijsku sposobnost (izdano prema navedenom u poglavlju „Jamstvo za ozbiljnost ponude i financijsku sposobnost“),
2. original izjave o svojoj gospodarskoj i financijskoj sposobnosti za kupnju nekretnine s navedenim podacima kojima dokazuje tu sposobnost koja mora biti potpisana od ovlaštene osobe pravne osobe ponuditelja, odnosno od ponuditelja fizičke osobe,
3. original izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu ili obrtnog registra ako se nekretnina kupuje za potrebe obrta, odnosno ispravu o registraciji ponuditelja od nadležnog tijela u državi poslovnog nastana ponuditelja (ne stariji od trideset (30) dana računajući od roka za otvaranje ponuda), a ponuditelj fizička osoba original javne isprave o prebivalištu (ne stariji od trideset (30) dana računajući od roka za otvaranje ponuda) i preslik valjanog identifikacijskog dokumenta (preslik osobne iskaznice ili putovnice),
4. original dokaza o bonitetu i solventnosti (BON-1 i BON-2/SOL-2, ne stariji od 30 dana računajući od roka za otvaranje ponuda), a fizičke osobe original isprave nadležnog tijela o dohotku u 2020. godini ili Izvod o stanju sredstava na računu/računima u posljednjih šest mjeseci. BON-2/SOL-2 izdaje se za razdoblje 180 dana (šest mjeseci),
5. original potvrde ili obvezujućeg pisma namjere banke kojom banka potvrđuje da će financirati ponuditelja za kupnju nekretnine i u kojem iznosu, ukoliko kupac namjerava koristiti kredit banke kreditora za kupnju nekretnine,
6. ukoliko je ponuditelj zastupan po punomoćniku temeljem punomoći tada je Ponudi potrebno priložiti valjanu specijalnu punomoć za poduzimanje točno određenih radnji prema ovom Javnom pozivu. Punomoć mora biti javnobilježnički ovjerena i dostavljena u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenom prijepisu. Ukoliko zastupnik zastupa ponuditelja temeljem ovlaštenja iz sudskog registra ili odgovarajućeg registra, tada je potrebno dostaviti preslik valjanog identifikacijskog dokumenta temeljem kojeg se može utvrditi istovjetnost osobe zastupnika s upisom u javnom registru. Uz dokumente navedene u ovoj točki prilaže se i izjava opunomoćitelja o osnovi na temelju koje punomoćnik ili zastupnik zastupa.
7. Uz dokumente koji su na stranom jeziku mora se priložiti ovjereni prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik. Ukoliko je dokument javnobilježnički ovjeren po stranom tijelu ovlaštenom za ovjere, potrebno je dostaviti i prijevod ovjere.

Uz dokumente koji su na stranom jeziku mora se priložiti ovjereni prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik.

Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev Banke ponuditelj može produljiti rok valjanosti svoje ponude.
Ponuditelj nad kojim je otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima države sjedišta ili prebivališta ponuditelja, ili je u bilo kojem postupku ili situaciji koja upućuje na insolventnost ili prekid poslovnih aktivnosti, ne može sudjelovati u davanju ponude, odnosno ako da ponudu, bit će isključen iz postupka.
Ponuditelj koji dostavi nepotpunu ponudu ili ponudu koja nije u skladu s ovim Pozivom ili koja sadržava bilo kakav uvjet, rok ili namet koji nisu u skladu s ovim Pozivom bit će isključen iz postupka.

Za ponuditelja koji da ponudu smatra se da je proučio ovaj Poziv, pregledao nekretninu i dokumentaciju, prihvatio sve navedeno u ovom Pozivu i nacrtu ugovora o kupoprodaji nekretnine te da ima financijsku sposobnost da u roku plati ponuđenu kupoprodajnu cijenu.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA
Rok za dostavu ponuda jest 01. srpnja 2021. do 12:00 sati.
Smatra se da je ponuda dana u roku Javnog poziva ako je zaprimljena od strane Zagrebačke banke d.d. do navedenog roka.
U roku za dostavu ponude ponuditelj može odustati od ponude, dostaviti ispravak očite pogreške u ponudi ili dopunu ponude dostavom dokaza i/ili dokumentacije.

DOSTAVA PONUDE
Ponuda se dostavlja kompletirana s dokazima i dokumentacijom prema ovom Pozivu u zatvorenoj omotnici.
Ponuda se šalje poštom, drugom dostavom ili se predaje osobno na sljedeću adresu:
Zagrebačka banka d.d., Organizacija i logistika, Upravljanje nekretninama, Samoborska 145/2, 10000 Zagreb, Hrvatska.
Ispod adrese na prednjoj strani omotnice pošiljke (kuverte) obvezno navesti:
„Ne otvarati – ponuda za kupnju nekretnine u Varaždinu, Ulica Petra Preradovića 17“..
Predaja, odnosno dostava moguća je u redovito radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati.

OTVARANJE PONUDA
Otvaranje ponuda održat će se 2. srpnja 2021. u 12:00 sati u poslovnim prostorijama Zagrebačke banke d.d., na adresi Zagreb, Samoborska 145/2.
Postupak otvaranja vodit će ovlaštena komisija prodavatelja. O postupku otvaranja ponuda prodavatelj će sastaviti zapisnik za svoje potrebe.
Treće osobe ne mogu prisustvovati otvaranju ponuda.
Podaci i saznanja s otvaranja ponuda smiju se upotrijebiti za daljnji postupak po ovom Pozivu i za kupoprodaju nekretnine.

POSTUPAK NAKON OTVARANJA PONUDA
Banka samostalno utvrđuje i analizira činjenice i okolnosti navedene u ponudi, dokazima i dokumentaciji priloženoj uz ponudu.
Banka ima pravo dostavljene podatke, dokaze i dokumentaciju ponuditelja provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama.
Prodavatelj zadržava pravo ponuditelje pozvati u sljedeći krug nadmetanja ako tako odluči, a u kojem će pozivu biti naveden način i postupak nadmetanja.
Konačna odluka o prodaji nekretnine ovisi o ishođenju internih odluka nadležnih tijela unutar Banke i Grupe UniCredit. Banka zadržava pravo izbora ponuditelja u kojem cijena nije jedini ni odlučujući kriterij izbora, odnosno zadržava diskrecijsko pravo odabira ponuditelja kojem će nekretninu prodati.
U slučaju odluke o prihvaćanju ponude i kupoprodaji nekretnine Banka s ponuditeljem sklapa ugovor o kupoprodaji nekretnine u koji je ponuditelj imao mogućnost uvida prema ovom Pozivu. Ako odabrani ponuditelj ne bi sklopio ugovor o kupoprodaji nekretnine u roku od petnaest (15) dana od prihvaćanja ponude od strane Banke i dostave za potpis ugovora o kupoprodaji nekretnine, Banka ima pravo (ali ne i obvezu) prodati prostor drugom ponuditelju.
Banka zadržava diskrecijsko pravo zaključivanja ovog Poziva bez odabira ponuditelja. Banka u slučaju odabira jednog ponuditelja ne snosi nikakvu odgovornost prema ostalim ponuditeljima ni troškove pripreme, jamstva, dostavljanja ponuda i/ili štetu prema bilo kome i po bilo kojoj osnovi. Isto se odnosi i na slučaj da Banka zaključi ovaj Poziv bez odabira ponuditelja.
Banka će sve zainteresirane ponuditelje obavijestiti o završetku procesa prodaje.

TROŠKOVI
Zainteresirane osobe i ponuditelji snose troškove koje imaju u vezi s ovim Pozivom, te nemaju pravo na naknadu bilo kakvih troškova ili štete od Banke koje će imati u vezi s ovim Pozivom.

NAPOMENE
Na ovaj Poziv primjenjuju se propisi Republike Hrvatske.
Svi zaprimljeni podaci bit će obrađeni u skladu sa zakonskim odredbama kako bi se osigurala zaštita prava i privatnosti zainteresiranih stranaka.
Podaci će biti obrađeni isključivo u svrhu utvrđivanja zadovoljavaju li zainteresirane osobe i ponuditelji uvjete iz ovog Poziva i daljnji postupak prodaje do realizacije prodaje nekretnine.
Zainteresirana osoba ili ponuditelj koji u vezi s ovim Pozivom dostavi svoje podatke smatra se da je dao svoj pristanak za uporabu tih podataka u svrhu iz ovog Poziva.
Oglas o objavljenom Javnom pozivu za kupnju nekretnine objavljuje se u digitalnom i tiskanom obliku dnevnih hrvatskih novina, a cjelovit tekst ovog Poziva objavljen je na internetskoj stranici Zagrebačke banke d.d. https://www.zaba.hr/home/o-nama/javni-poziv i može se dobiti od Banke.

Sve zainteresirane pozivamo na dostavljanje obvezujuće ponude za kupnju nekretnine sukladno ovom Pozivu.


Postavke kolačića

Tehnički kolačići (neophodni)

Performansni kolačići (neobavezni)

Marketinški kolačići (neobavezni)

Tehnički kolačićiUvijek aktivni

Ovi kolačići su neophodni za funkcioniranje web stranice i ne mogu se isključiti u našem sustavu. Obično se postavljaju samo kao reakcija na vašu radnju koja predstavlja zahtjev za uslugom, kao što je postavljanje vaših postavki privatnosti, prijavljivanje ili popunjavanje obrazaca.

Kolačići koji se koriste:

JSESSIONID - čuva stanje sesija kroz zahtjeve za stranicama

PD_STATEFUL - kolačići sigurnosti sesije Server session security cookies

PD_SESSION-ID - jdinstveni Unique server session security cookie

PWSESSIONID – kolačić sesije poslužitelja

Parent_alive - kolačić sesije poslužitelja

Gtm_tracking - čuva korisnikov pristanak na praćenje

Option_set – čuva vrijednost za pokazivanje cookie bara

Zaba_performance- čuva posjetiteljev pristanak za bolje performance


Performansni kolačići

Ovi kolačići omogućuju nam da računamo posjete i izvore prometa, kako bismo mogli izmjeriti i poboljšati performanse naših stranica. Oni nam pomažu da znamo koje su podstranice najpopularnije ili najmanje posjećene, te kako se posjetitelji ponašaju po web stranici. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su agregirani a time i anonimizirani. Ako spriječite te kolačiće, nećemo znati kada ste posjetili našu web stranicu.

Kolačići koji se koriste:

ZABGN - postavke naslovnice ovisno o tome je li korisnik građanin ili pravna osoba

ZABRM - kolačić s vrijednošću korisnikovog web preglednika zbog boljih performansi


Marketinški kolačići

Ovi kolačići služe kao pomoć pri tumačenju internetskih aktivnosti korisnika te u svrhu marketinških aktivnosti, poput oglašavanja i remarketinga.

Kolačići koji se koriste:

1P_JAR - prikuplja statistiku web stranice i prati stopu konverzije Google.com/google.hr

CONSENT - postavke kolačića - google.com

DV - Google ad personalizacija - google.com

NID - Google ad personalizacija - google.com

IDE- Koristi se za prepoznavanje preglednika za oglašavanje i praćenje izvedbe i postavki. Google.com/ DoubleClick

ga - Google Universal Analytics postavlja jedinstveni ID koji se koristi za izračunavanje podataka za analitička izvješća

gid - koristi se za razlikovanje korisnika jednog od drugog.

Anj - Anj kolačić sadrži podatke koji označavaju da li se ID kolačića sinkronizira s našim partnerima. ID sinkronizacija omogućuje našim partnerima korištenje svojih podataka izvan platforme na platformi.

uuid2 - Ovaj kolačić sadrži jedinstvenu, slučajno generiranu vrijednost koja Platformu omogućuje razlikovanje preglednika i uređaja.

Sess - Kolačić sesije sadrži jednu ne-jedinstvenu vrijednost: "1". Platforma se koristi za testiranje je li preglednik konfiguriran za prihvaćanje kolačića iz aplikacije AppNexus.

Icu - Kolačić se koristi za odabir oglasa i ograničavanje broja prikaza određenog oglasa. Sadrži informacije poput broja prikaza oglasa, nedavnog prikazivanja oglasa ili broja prikazanih oglasa

Uid - jedinstveni identifikator

cid - Cookie id (legacy) – jedinstveni identifikator

Facebook - prati konverzije FB oglasa, optimizira oglase, gradi ciljanu publiku i radi remarketing

HotJar - prikuplja informacija o ponašanju korisnika i njihovim uređajima