Štednja

Print Send

FAVORIT ŠTEDNJA - prilika da od štednje dobijete još više

FAVORIT ŠTEDNJA nagrađuje klijente koji svoja oročena sredstva čuvaju u štednji tijekom cijelog razdoblja oročenja. Štedni ulog se po isteku roka oročenja uvećava za kamatu i premiju čija visina ovisi o ugovorenom roku oročenja.

Za štedne uloge FAVORIT ŠTEDNJE premija na ukupnu obračunatu kamatu po isteku roka oročenja iznosi:

 • 10% za štedne uloge oročene na rok kraći od godine dana,
 • 20% za štedne uloge oročene na rok duži od godine dana.

Prednosti FAVORIT ŠTEDNJE

 • premija uvećava ukupan iznos obračunate kamate po isteku roka oročenja,
 • visina premije ovisi o dužini trajanja oročenja – za duži ugovoreni rok oročenja premija na ukupno obračunatu kamatu je veća,
 • mogućnost dobivanja stimulativne kamatne stope za veće iznose štednje,
 • premija se obračunava i na stimulativni dio kamate,
 • mogućnost ugovaranja FAVORIT RENTNE ŠTEDNJE s isplatom kamate željenom dinamikom: mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, godišnje,
 • po isteku oročenja štedni ulog i ukupna kamata se automatski obnavljaju bez potrebe dolaska klijenta u poslovnicu uz primjenu važećih kamatnih stopa na Klasičnu oročenu štednju,
 • mogućnost raspolaganja štednim ulogom i prije isteka ugovorenog roka oročenja, bez naknade.
 • oročite li svoj štedni ulog putem e-zabe, internetskog bankarstva možete ostvariti još jednu prednost više - stimulativnu kamatnu stopu od 0,10 p.p. kao dodatak na kamatnu stopu.

Kamatne stope na FAVORIT ŠTEDNJU i FAVORIT RENTNU ŠTEDNJU  

Fiksne kamatne stope na kunsku štednju

 
3 mj.
6 mj.
12 mj.
24 mj.
36 mj.
48 mj.
Osnovna kamatna stopa
2,15%
2,35%
2,45%
2,50%
2,55%
2,60%
PREMIJA
10%
10%
20%
20%
20%
20%
Ukupna kamatna stopa
2,37%
2,59%
2,94%
2,99%
3,05%
3,10%

 Efektivna kamatna stopa jednaka je ukupnoj kamatnoj stopi.

Fiksne kamatne stope na štednju u valuti eur

 
3 mj.
6 mj.
12 mj.
24 mj.
36 mj.
48 mj.
Osnovna kamatna stopa
do EUR 9.999
1,50%
1,65%
1,90%
2,05%
2,15%
2,25%
preko EUR 10.000
1,60%
1,75%
2,00%
2,15%
2,25%
2,35%
PREMIJA
10%
10%
20%
20%
20%
20%
Ukupna kamatna stopa
do EUR 9.999
1,65%
1,82%
2,28%
2,46%
2,57%
2,68%
preko EUR 10.000
1,76%
1,93%
2,40%
2,57%
2,69%
2,80%

Efektivna kamatna stopa jednaka je ukupnoj kamatnoj stopi.

 • Nepodignuti štedni ulozi se po isteku roka oročenja automatski obnavljaju po istim ugovorenim uvjetima oročenja uz primjenu fiksnih kamatnih stopa na Klasičnu oročenu štednju u trenutku obnove. Postotak premije na obračunatu osnovnu kamatu ne prenosi se na automatski obnovljen štedni ulog.
 • Raspolaganje štednim ulogom moguće je i prije isteka ugovorenog roka oročenja uz obračun kamatne stope postignutog roka, bez obračunate premije.
 •  Letak FAVORIT ŠTEDNJA 
 • Uz FAVORIT RENTNU ŠTEDNJU kamatom možete raspolagati i prije isteka roka oročenja - mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje. Dinamiku isplate kamate prilagodite vlastitim željama i štedite kako to vama najbolje odgovara! Po isteku roka oročenja čeka vas i premija na obračunatu i isplaćenu kamatu. Minimalan rok oročenja FAVORIT RENTNE ŠTEDNJE je 12 mjeseci.