Gotovinski krediti

Print Send

Gotovinski nenamjenski kredit

Uvjeti odobravanja kredita

Korisnici kredita Fizičke osobe koje udovoljavaju uvjet kreditne sposobnosti (moguće je sudužništvo).
Korisnik kredita ne smije biti stariji od 72 godine u trenutku dospijeća zadnjeg anuiteta.
Iznos kredita Od 2.000 EUR do 30.000 EUR
Od 15.000 HRK do 225.000 HRK
Rok otplate Od 37 do 120 mjeseca
Godišnja kamatna stopa 1 Valuta EUR HRK
Korisnik kredita Klijenti
Banke
Ostali Klijenti
Banke
Ostali
Ukupna
kamatna
stopa
8,65%
godišnje,
promjenjiva
9,20%
godišnje,
promjenjiva
8,95%
godišnje,
promjenjiva
9,50%
godišnje,
promjenjiva
Varijabilni dio 6M NRS2 za EUR
važeća na dan 20. studeni 2013.
i iznosi 2,91%
6M NRS2 za HRK
važeća na dan 20. studeni 2013.
i iznosi 1,75%
Fiksni dio 6,29%
nepromjenjiv
tijekom otplate kredita
7,75%
nepromjenjiv
tijekom otplate kredita
Umanjenje za klijenta Za klijente Banke (osobe koje imaju redovita primanja na računu u Banci) umanjenje prema diskrecijskoj Odluci Banke iznosi 0,55 p.p.
Naknada za obradu
kreditnog zahtjeva
1% od iznosa kredita, najviše 1.000 kn
Naknadu za obradu kreditnog zahtjeva moguće je platiti iz sredstava kredita.
Isplata kredita Isplata na račun korisnika kredita
Način otplate Otplata kredita obavlja se u mjesečnim anuitetima u kunama za kredite odobrene u kunama odnosno u kunskoj protuvrijednosti obračunanoj po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan plaćanja za kredite odobrene uz valutnu klauzulu u EUR.
Uz kredit se ugovara 2
  • premija Credit protect osiguranja otplate kredita (paket B ili C) ili
  • ulog u novčane fondove Zagrebačke banke (ZB plus i ZB europlus) ili
  • otkupna vrijednost police osiguranja života ili
  • stambena štednja u Prvoj stambenoj štedionici
  • jamstvo fizičke osobe ili
  • oročeni depozit 

Depozit nije moguće isplatiti iz sredstava kredita, ali se prihvaća kao osiguranje ako klijent ima vlastita sredstva.

Redovito usklađenje varijabilnog dijela kamatne stope s promjenom Nacionalne referentne stope (NRS), kao i utvrđivanje promjene diskrecijske odluke Banke, obavlja se temeljem redovitog šestomjesečnog usklađivanja. Promijenjene kamatne stope primjenjuju se počevši od 1. siječnja i 1. srpnja svake godine. Važeće 6M NRS2 za EUR i 6M NRS2 za HRK možete pronaći na www.hub.hr. Obračun kamata je primjenom dekurzivne metode i proporcionalnog kamatnjaka. U slučaju kašnjenja u otplati obračunava se kamata po dospijeću, trenutno po kamatnoj stopi od 12% godišnje. 
Radi osiguranja naplate dospjele tražbine po Ugovoru, sudionici u kreditu (tražitelj kredita, eventualno sudužnik i jamac) popunjavaju Izjavu o suglasnosti i Zadužnicu uz solemnizaciju  kod javnog bilježnika.   

Credit protect - osiguranje korisnika gotovinskih kredita

Nepredvidive životne situacije mogu se dogoditi svakome od nas. Izaberite jedan od paketa Credit protect osiguranja kako biste u slučaju neželjenih životnih situacija mogli podmirivati svoje obveze. Za slučaj smrti zbog nezgode ili bolesti osiguravatelj će isplatiti ostatak duga po kreditu, sukladno planu otplate kredita. U slučajevima bolovanja osiguravatelj će preuzeti otplatu mjesečnih anuiteta kredita do maksimalno 12 mjesečnih anuiteta u kontinuitetu, odnosno do maksimalno 24 mjesečna anuiteta ukupno. U slučajevima otkaza osiguravatelj će preuzeti otplatu mjesečnih anuiteta kredita do maksimalno 6 mjesečnih anuiteta u kontinuitetu, odnosno do maksimalno 18 mjesečnih anuiteta ukupno.

Prijevremena konačna otplata kredita

Prijevremenu konačnu otplatu kredita možete obaviti u bilo kojem trenutku otplate kredita, bez plaćanja naknade. Za prijevremenu konačnu otplatu možete iskoristiti sredstva depozita, stambene štednje, novčanih fondova te police osiguranja, ako su ugovorena uz kredit.

Fleksibilnost u otplati kredita

Dospijeće anuiteta je 1. u mjesecu, a korisnik kredita može odabrati datum plaćanja u razdoblju od 1. do 15. u mjesecu.

Osnovna dokumentacija

Reprezentativni primjer gotovinskog nenamjenskog kredita
Valuta kredita EUR HRK
Status klijenta DA DA
Kamatna stopa (godišnje, promjenjiva) 8,65% 8,95%
Rok otplate (u godinama) 10 10
Traženi iznos kredita 10.000 75.000
Troškovi uključeni u iznos kredita NE NE
Odobreni iznos kredita 10.000 75.000
Trošak naknade za obradu kreditnog zahtjeva 100 750
Efektivna kamatna stopa (EKS) 3 9,79% 10,15%
Mjesečni anuitet 125 948
Kamata za razdoblje otplate kredita 5.046 39.323
Ukupan iznos otplate 15.046 114.323
Garantni depozit 1.000 7.500
Ukupna kamata na garantni depozit (1,00%)  106 791
Otplatni plan uz reprezentativni primjer Otplatni plan Otplatni plan

3  EKS je izračunan s kamatnom stopom 8,65% za kredit uz valutnu klauzulu u EUR odnosno s kamatnom stopom 8,95% za kredit u kunama i rokom otplate 10 godina, uz naknadu za obradu kreditnog zahtjeva od 1% te garantnim depozitom uz kamatnu stopu od 1,00%. Efektivnom kamatnom stopom (EKS)  ukupni troškovi po vašem kreditu (kamata, naknada, depozit) izraženi su na jednostavan i razumljiv način kako biste bili u mogućnosti odabrati kredit koji vam najviše odgovara. EKS je vaš alat za usporedbu svih kredita na tržištu - koristite se njime.

Informativni izračun

Navedeni uvjeti kreditiranja i informativni izračuni namijenjeni su isključivo za dobivanje osnovnih, brzih informacija te se ne mogu koristiti u druge svrhe i nisu obvezujući za Banku.  Za sve dodatne opće informacije o kreditu obratite se u najbližu poslovnicu Zagrebačke banke, ili na besplatni telefon 0800 0024

Detaljne informacije za ostvarenje pojedinog kredita možete dobiti pri podnošenju zahtjeva za kredit u Banci. 
Na vaš zahtjev, Banka će izraditi nacrt ugovora za kredit bez naknade.