Ovrha nad novčanim sredstvima

01.01.2011.

Ovrha na novčanim sredstvima - općenito

Ovršni postupak (ovrha) postupak je u kojem sudovi i javni bilježnici na inicijativu ovrhovoditelja, a u skladu s Ovršnim zakonom provode ovršni postupak zbog prisilnog ostvarenja tražbine ovrhovoditelja.
U skladu sa Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, od 1. siječnja 2011. godine, ovrhe na novčanim sredstvima građana po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika i bez njegove suglasnosti provode banke isključivo na osnovi naloga Financijske agencije (FINA-e).
FINA pokreće postupak provedbe ovrhe na novčanim sredstvima na osnovi zaprimljene osnove za plaćanje (ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda ili upravnog tijela koje glase na ispunjenje određene novčane obveze i koje imaju potvrdu ovršnosti, obračuna poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine, rješenja o ovrsi, rješenja o osiguranju, zadužnice, naloga Ministarstva financija za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu, naloga za pljenidbu u postupku prisilnog izvršenja pravomoćno izrečene novčane kazne u kaznenom i prekršajnom postupku i svake druge odluke mjerodavnog tijela kojom se u cijelosti ili djelomice prihvaća prijedlog za provedbu ovrhe).

Kada FINA zaprimi osnovu za plaćanje, programski zadaje naloge bankama za izvršavanje osnova za plaćanje na novčanim sredstvima po svim računima i oročenim novčanim sredstvima ovršenika u svim bankama, prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika. Budući da su osnove za plaćanje po kojima postupa FINA propisane Zakonom, za provedbu ovrhe nije potreban pristanak ovršenika.
Budući da u skladu sa zakonskim odredbama ovrhu na novčanim sredstvima provodi FINA, banka postupa isključivo prema nalozima dobivenim od FINA-e, odnosno izvršava pljenidbu novčanih sredstava na računu, vrši plaćanje i/ili blokadu, odnosno deblokadu računa. Nakon zadavanja naloga FINA-e ovrha se provodi automatskim putem te banka nema utjecaja na njezino daljnje provođenje.
Kontaktni podaci FINA-e (za dodatne informacije o postupanjima u FINA-i):

1. Koja su primanja izuzeta od ovrhe (zaštićena primanja)?

Prema Ovršnom zakonu ovrha se NE provodi na sljedećim novčanim sredstvima:
A) primanjima koja su u cijelosti izuzeta od ovrhe:

 • primanjima po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja odnosno gubitka radne sposobnosti, naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja;
 • primanjima po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskome osiguranju;
 • primanjima po osnovi socijalne skrbi;
 • primanjima po osnovi privremene nezaposlenosti;
 • primanjima po osnovi dječjega doplatka;
 • primanjima po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima;
 • naknadama za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika;
 • primanjima po osnovi odličja i priznanja;
 • rodiljnim i roditeljskim novčanim potporama, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno;
 • ostalim primanjima izuzetim od ovrhe po posebnim propisima (npr. novčane potpore prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji).

B) primanjima koja su djelomično izuzeta od ovrhe:
Prema Ovršnom zakonu ovrha se djelomično provodi na primanjima po osnovi plaća i mirovina na način da poslodavac/isplatitelj definira i isplaćuje iznos primanja zaštićenog od ovrhe u skladu s odredbama Ovršnog zakona na poseban račun za zaštićena primanja.

2. Što je potrebno učiniti kako biste mogli raspolagati kunskim primanjima koja su po zakonu izuzeta od ovrhe?

Svi priljevi na račun na kojem se provodi ovrha, predmet su ovrhe. Ako na računu nema dovoljno sredstava za izvršenje ovrhe u cijelosti, FINA banci daje nalog za blokadu računa. Nakon toga banka je u skladu sa zakonskim propisima obvezna dnevno FINA-u izvještavati o svim priljevima po računu/računima te izvršavati programske naloge FINA-e.
FINA može naložiti blokadu po konkretnom računu ili po svim računima klijenta.
Za raspolaganje sredstvima koja su izuzeta od ovrhe nužno je da ona budu uplaćena na poseban račun za zaštićena primanja. Naime, da bi FINA naložila uplatu sredstava izuzetih od ovrhe na poseban račun, potrebno joj je prethodno dostaviti podatke o uplatitelju i vrsti primanja koje će biti doznačeno na račun za zaštićena primanja.
Otvaranje računa za zaštićeno primanje inicira primatelj uplate (ovršenik) u bilo kojoj poslovnici FINA-e:

 • Potrebno je bez odlaganja popuniti obrazac Obavijesti o primanjima, naknadama i iznosima koji su izuzeti od ovrhe (Obavijest po čl.212., st.1. Ovršnog zakona).
  možete preuzeti ovdje ili u bilo kojoj poslovnici Banke i FINA-e .
  Ovršenik podnosi zasebnu Obavijest za svako primanje, naknadu ili iznos koji je izuzet od ovrhe. Primanja koja nisu navedena u Obavijesti isplaćuju se na račun na kojem se provodi ovrha i na njima će biti izvršena ovrha.
 • Potpisani obrazac Obavijesti potrebno je dostaviti u bilo koju poslovnicu FINA-e.
 • FINA o tome odmah obavještava banku, koja otvara poseban račun za raspolaganje zaštićenim primanjima.
 • Banka otvara poseban račun i o tome obavještava FINA-u.
 • FINA obavještava uplatitelja primanja izuzetih od ovrhe da je račun otvoren i da od tog trenutka primanja navedena u Obavijesti uplaćuje na taj račun.
 • Ovršenik slobodno raspolaže sredstvima uplaćenim na poseban račun.
 • Ako postoji više različitih primanja koja su izuzeta od ovrhe, za svako primanje potrebno je obaviti navedene aktivnosti.

3. Što je potrebno učiniti ako su kunska sredstva izuzeta iz ovrhe već uplaćena na račun na kojem se provodi ovrha te još nisu uplaćena ovrhovoditelju?

Ako primatelj plaćanja nije pravodobno FINA-i prijavio zaštićeno primanje, potrebno je obvezno obaviti aktivnosti pod II, točke 1 6.
Dodatno, ako je riječ o primanju koje je djelomično izuzeto od ovrhe (plaća, mirovina) FINA-i je potrebno dostaviti Potvrdu uplatitelja kojom je definiran iznos zaštićenog primanja (iz članka 212., stavka 5. Ovršnog zakona).
Neovisno o započetim aktivnostima, budući da je riječ o programskoj razmjeni podataka na koje banka nema utjecaja, banka mora postupati prema nalogu FINA-e, stoga je nužno promptno prijaviti FINA-i zaštićeno primanje/dostavljanje Potvrde o iznosu zaštićenog primanja kako FINA ne bi banci poslala nalog za provedbu ovrhe iz zaštićenog primanja.
Obrazac Potvrde možete preuzeti ovdje ili u bilo kojoj poslovnici Banke i FINA-e.

4. Što je potrebno učiniti ako su kunska sredstva izuzeta iz ovrhe već uplaćena na račun na kojem se provodi ovrha i plaćena su ovrhovoditelju?

Za povrat sredstava u situaciji kada su sredstva prema nalogu FINA-e proslijeđena ovrhovoditelju, potrebno je obratiti se ovrhovoditelju, primatelju tih sredstava. Podatke o ovrhovoditelju i osnovi za plaćanje daje FINA budući da banka ne raspolaže osnovom za plaćanje nego samo osnovnim podacima nužnim za provedbu prijenosa sredstava.
Ako je ovrhovoditelj suglasan s povratom sredstava, ovršenik u banci preuzima instrukcije o provedbi transakcije povrata sredstava i dostavlja ih ovrhovoditelju kako bi izvršio povrat sredstava na ispravan način.
Nakon izvršenog povrata sredstava ovrhovoditelj obvezno o tome obavještava FINA-u i ovršenika.

5. Što je potrebno učiniti kako biste mogli raspolagati deviznim primanjima koja su prema zakonu izuzeta od ovrhe?

Sva novčana sredstva na računu na kojem se provodi ovrha mogu biti predmet ovrhe.
Za raspolaganje sredstvima koja su izuzeta od ovrhe, a uplaćuju se na devizni račun, nužno je da primatelj plaćanja o tome obavijesti FINA-u:

 • Potrebno je bez odlaganja popuniti obrazac Obavijesti o primanjima, naknadama i iznosima koji su izuzeti od ovrhe (Obavijest po čl.212., st.1. Ovršnog zakona) te priložiti dokumentaciju iz koje proizlazi primitak zaštićenih primanja. Obrazac Obavijesti možete preuzeti ovdje ili u bilo kojoj poslovnici Banke i FINA-e.
  Ovršenik podnosi zasebnu Obavijest za svako primanje, naknadu ili iznos koji je izuzet od ovrhe. Primanja koja nisu navedena u obavijesti isplaćuju se na račun na kojem se provodi ovrha i na njima će biti izvršena ovrha.
  Dokumentacija iz koje proizlazi primitak zaštićenih primanja predstavlja dokaz o postojanju primanja izuzetog od ovrhe. Dokumentaciju treba prevesti na hrvatski jezik kod ovlaštenoga sudskog tumača. Za detaljnije informacije o sadržaju dokumentacije možete se informirati u bilo kojoj poslovnici FINA-e, putem info telefona FINA-e 0800 0080 ili e-pošte: prisilna.naplata@fina.hr.
 • Potpisani obrazac Obavijesti uz prethodno navedenu dokumentaciju potrebno je odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana uplate zaštićenog primanja na račun na kojem se provodi ovrha dostaviti u bilo koju poslovnicu FINA-e.
 • FINA o tome odmah obavještava banku, koja otvara poseban račun za raspolaganje zaštićenim primanjima.
 • Banka otvara poseban račun i o tome obavještava FINA-u.
 • Uplatitelj primanja izuzetih od ovrhe i nadalje sredstva uplaćuje na račun na kojem se provodi ovrha.
 • Ovršenik slobodno raspolaže zaštićenim primanjima koja će prema nalogu FINA-e banka prenijeti s računa na kojem se provodi ovrha na račun za zaštićena primanja.

Ako postoji više različitih primanja koja su izuzeta od ovrhe, za svako primanje potrebno je obaviti prethodno navedene aktivnosti.

6. Plaćanje ovrhovoditelju

Ovrha se može provesti na sljedećim sredstvima:

 • zatečenim sredstvima pozitivan saldo na računu i štednji po viđenju pri čemu se ovrha ne provodi na sredstvima dopuštenog prekoračenja,
 • svim budućim priljevima po računu na kojem se provodi ovrha,
 • oročenim novčanim sredstvima nakon isteka roka oročenja.

7. Deblokada računa na kojima se provodi ovrha prema nalogu FINA-e

Nakon izvršenja osnove za plaćanje u cijelosti, FINA obavještava banku o deblokadi računa ovršenika i o ukidanju zabrane te klijent banke može nadalje slobodno raspolagati svojim sredstvima.

Postavke kolačića

Tehnički kolačići (neophodni)

Performansni kolačići (neobavezni)

Marketinški kolačići (neobavezni)

Tehnički kolačićiUvijek aktivni

Ovi kolačići su neophodni za funkcioniranje web stranice i ne mogu se isključiti u našem sustavu. Obično se postavljaju samo kao reakcija na vašu radnju koja predstavlja zahtjev za uslugom, kao što je postavljanje vaših postavki privatnosti, prijavljivanje ili popunjavanje obrazaca.

Kolačići koji se koriste:

JSESSIONID - čuva stanje sesija kroz zahtjeve za stranicama

PD_STATEFUL - kolačići sigurnosti sesije Server session security cookies

PD_SESSION-ID - jdinstveni Unique server session security cookie

PWSESSIONID – kolačić sesije poslužitelja

Parent_alive - kolačić sesije poslužitelja

Gtm_tracking - čuva korisnikov pristanak na praćenje

Option_set – čuva vrijednost za pokazivanje cookie bara

Zaba_performance- čuva posjetiteljev pristanak za bolje performance


Performansni kolačići

Ovi kolačići omogućuju nam da računamo posjete i izvore prometa, kako bismo mogli izmjeriti i poboljšati performanse naših stranica. Oni nam pomažu da znamo koje su podstranice najpopularnije ili najmanje posjećene, te kako se posjetitelji ponašaju po web stranici. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju su agregirani a time i anonimizirani. Ako spriječite te kolačiće, nećemo znati kada ste posjetili našu web stranicu.

Kolačići koji se koriste:

ZABGN - postavke naslovnice ovisno o tome je li korisnik građanin ili pravna osoba

ZABRM - kolačić s vrijednošću korisnikovog web preglednika zbog boljih performansi


Marketinški kolačići

Ovi kolačići služe kao pomoć pri tumačenju internetskih aktivnosti korisnika te u svrhu marketinških aktivnosti, poput oglašavanja i remarketinga.

Kolačići koji se koriste:

1P_JAR - prikuplja statistiku web stranice i prati stopu konverzije Google.com/google.hr

CONSENT - postavke kolačića - google.com

DV - Google ad personalizacija - google.com

NID - Google ad personalizacija - google.com

IDE- Koristi se za prepoznavanje preglednika za oglašavanje i praćenje izvedbe i postavki. Google.com/ DoubleClick

ga - Google Universal Analytics postavlja jedinstveni ID koji se koristi za izračunavanje podataka za analitička izvješća

gid - koristi se za razlikovanje korisnika jednog od drugog.

Anj - Anj kolačić sadrži podatke koji označavaju da li se ID kolačića sinkronizira s našim partnerima. ID sinkronizacija omogućuje našim partnerima korištenje svojih podataka izvan platforme na platformi.

uuid2 - Ovaj kolačić sadrži jedinstvenu, slučajno generiranu vrijednost koja Platformu omogućuje razlikovanje preglednika i uređaja.

Sess - Kolačić sesije sadrži jednu ne-jedinstvenu vrijednost: "1". Platforma se koristi za testiranje je li preglednik konfiguriran za prihvaćanje kolačića iz aplikacije AppNexus.

Icu - Kolačić se koristi za odabir oglasa i ograničavanje broja prikaza određenog oglasa. Sadrži informacije poput broja prikaza oglasa, nedavnog prikazivanja oglasa ili broja prikazanih oglasa

Uid - jedinstveni identifikator

cid - Cookie id (legacy) – jedinstveni identifikator

Facebook - prati konverzije FB oglasa, optimizira oglase, gradi ciljanu publiku i radi remarketing

HotJar - prikuplja informacija o ponašanju korisnika i njihovim uređajima