Javna objava bonitetnih zahtjeva

Sukladno odredbama članka 433. Uredbe (EU) br. 575/2013 i članka 165. Zakona o kreditnim institucijama Grupa Zagrebačke banke na konsolidiranoj osnovi objavljuje sljedeće informacije o regulatornom kapitalu i izloženosti rizicima: