Dvojno iskazivanje cijena i novčanih iznosa

U sklopu priprema za uvođenje eura započeli smo s dvojnim iskazivanjem cijena i novčanih iznosa i u kunama i u eurima za klijente – potrošače i tako će biti sve do kraja 2023. godine.

Dvojno iskazivanje možete pronaći:

  • u Odluci o tarifi naknada za usluge Banke dostupnoj u poslovnicama i na internetskoj stranici Banke
  • u izvješću o stanju i prometu na transakcijskom računu koji je do dana uvođenja eura bio kunski račun: početno i završno stanje računa te iznos prekoračenja
  • pri pružanju usluge internetskog i mobilnog bankarstva za transakcijski račun koji je do dana uvođenja eura bio kunski račun: stanje računa i iznos prekoračenja ili raspoloživog stanja na najmanje jednom izborniku/ekranu u prikazu o računu
  • na bankomatu pri isplati gotovog novca na ponuđenim predefiniranim iznosima na ekranu te stanje računa kod upita i stanje računa ako je dostupno na ekranu i ispisu, pod uvjetom da se gotov novac isplaćuje klijentu čiji račun vodi vlasnik/korisnik bankomata
  • u godišnjoj obavijesti o stanju kredita u kunama: stanje nedospjelog dugovanja i dospjelo, a neplaćeno dugovanje
  • u godišnjoj obavijesti o stanju depozita u kunama: stanje depozita
  • u bitnim informacijama (cijene i novčani iskazi vrijednosti) za potrošače kao male ulagatelje koji su korisnici investicijskih i pomoćnih usluga.

Uz dvojno iskazivanje cijena i novčanih iznosa prikazuje se i fiksni tečaj konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za euro.

Tarifu naknada za usluge Banke možete pronaći ovdje: