Obavijest o izmjenama i dopunama Općih uvjeta, Tarife naknada za usluge Banke i Satnice za poslovne subjekte - od 20. 12. 2021.

01.12.2021.

Obavještavamo vas da će od 20. prosinca 2021. biti u primjeni izmjene i dopune sljedećih dokumenata:
1.) Općih uvjeta poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima poslovnih subjekata ("Opći uvjeti")
2.) Odluke o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke d.d. ("Tarifa")
3.) Satnice poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata ("Satnica").

Izmjene i dopune odnose se na mogućnost provođenja plaćanja instant kreditnim transferom u kunama na račune u drugoj banci u RH putem internetskog bankarstva (e-zaba poslovno bankarstvo), bankarstva putem mobilnih uređaja (m-zabaPS) te putem pružatelja usluge iniciranja plaćanja (PISP), a obuhvaćaju sljedeće:
- dopunu Općih uvjeta u dijelu odredaba o načinu i rokovima izvršenja instant kreditnih transfera, o odbijanju te nemogućnosti opoziva instant kreditnog transfera
- dopunu Satnice u dijelu rokova izvršenja instant kreditnih transfera za kanale na kojima je usluga omogućena
- dopunu Tarife odredbama o visini naknada za procesiranje instant kreditnih transfera.

Izmijenjeni Opći uvjeti, Tarifa i Satnica stupaju na snagu 20. prosinca 2021.

Osim na internetskim stranicama Banke, informacije o tim izmjenama dostupne su u svim poslovnim i poduzetničkim centrima Banke i na infotelefonu 0800 00 24.